top of page

Ang aming Admissions Team

AX2_0050.jpg

Jessica Cuevas
Tagapamahala ng negosyo

01.

I-download ang PDF na ito form at punan ang lahat ng tamang detalye!

AX2_5746.jpg

Sarah Camandona
Katulong sa Opisina

02.

Bayaran ang $35 administrative fee - babayaran sa linya sa pamamagitan ng link na ito

03.

Dalhin o ipadala ang iyong form sa sumusunod na address:  info@mysite.com

Lahat ng mga pamilyang interesado sa Our Lady of Peace na paaralan ay malugod na tinatanggap na mag-iskedyul ng tour at makipagkita sa aming Principal ng paaralan, si Ms. Joanne Testacross.

 • Nais naming malaman mo na narito kami upang tulungan ka sa proseso ng mga admission.  Mangyaring ipaalam sa amin anumang oras na mayroon kang mga tanong.

 • Ang mga kagustuhan ay dapat ibigay sa mga aktibong miyembro ng parokya

 • Sa ilalim ng mga alituntunin ng Archdiocesan para sa mga pagsasaalang-alang sa pananalapi, ang pinakamainam na bilang ng mga mag-aaral sa bawat silid-aralan ay 35

 • Ang kinakailangang edad para sa mga mag-aaral sa kindergarten ay limang taong gulang sa o bago ang Setyembre 3.  

 •  Ang kinakailangang edad para sa mga mag-aaral sa unang baitang ay anim na 6 na taong gulang sa o bago ang Setyembre 3.  

 • Ang aming preschool ay tumatanggap ng mga batang edad 2 1/2 hanggang 3 taong gulang. Kinakailangan ang potty trained. 

 • Ang lahat ng mga mag-aaral ay dapat sumunod sa kasalukuyang pagbabakuna sa California at mga kinakailangan sa kalusugan bago ang pagpapatala

 • Ang paaralang parokya ay magsisikap na magkaroon ng edukasyong Katoliko na magagamit ng pinakamaraming estudyante hangga't maaari, kapwa sa mga programang pang-edukasyon nito at mga pagsasaalang-alang sa pananalapi; gayunpaman, maaari itong magkaroon ng hindi sapat na mga mapagkukunan upang matugunan ang mga espesyal na pang-edukasyon at pinansyal na pangangailangan ng lahat ng mga mag-aaral

 • Susuriin ng pastor at punong-guro ang patuloy na pagiging karapat-dapat ng isang estudyante para sa pagpapatala sa paaralan ng parokya

 • Ang bawat paaralan ay dapat magtatag ng mga pamamaraan para sa pagpasok at pagpapatala

 • Ang paaralan, na iniisip ang misyon nito na maging saksi sa pag-ibig ni Kristo para sa lahat, ay tinatanggap ang mga mag-aaral anuman ang lahi, kulay, o bansa at/o etnikong pinagmulan sa lahat ng karapatan, pribilehiyo, programa, at aktibidad na karaniwang ibinibigay o magagamit sa mga mag-aaral sa paaralan.

  Ang paaralan ay hindi nagdidiskrimina batay sa lahi, kulay, kapansanan, kasarian, o pambansa at/o etnikong pinagmulan sa pangangasiwa ng mga patakaran at kasanayan sa edukasyon, mga programa sa iskolarship, at mga programang pang-atleta at iba pang pinangangasiwaan ng paaralan, bagama't ilang mga liga ng atleta at maaaring limitahan ng ibang mga programa ang paglahok at ang ilang mga paaralang archdiocesan ay nagpapatakbo bilang mga single sex school.

  Bagama't ang paaralan ay walang diskriminasyon laban sa mga mag-aaral na may mga espesyal na pangangailangan, ang isang buong hanay ng mga serbisyo ay maaaring hindi palaging magagamit sa kanila. Ang mga desisyon tungkol sa pagpasok at patuloy na pagpapatala ng isang mag-aaral sa paaralan ay nakabatay sa emosyonal, akademiko at pisikal na kakayahan ng mag-aaral at ang mga mapagkukunang magagamit ng paaralan sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mag-aaral.

Mangyaring makipag-ugnayan sa aming Business Manager, Mrs. Jessica Cuevas para mag-iskedyul ng tour at higit pang impormasyon sa (818) 894-4059 o jcuevas@olpeaceschool.org.

Inaasahan naming makarinig mula sa iyo sa lalong madaling panahon!

bottom of page